Algemene voorwaarden Startmoving vzw

Algemene voorwaarden – Startmoving vzw

1. ALGEMEEN – AFWIJKINGEN
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door startmoving vzw. De deelnemer wordt geacht de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het loutere feit van zijn inschrijving. Eventuele afwijkingen – zelfs indien vermeld op de documenten die van de deelnemer uitgaan – zijn enkel inroepbaar mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven de huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk afgeweken werd.

2. ABONNEMENTEN – BEURTENKAARTEN
Aan de door startmoving vzw aangeboden groepslessen kan deelgenomen worden door het afsluiten van een abonnement dan wel het aanschaffen van een tienbeurtenkaart zoals hieronder verder toegelicht:

2.1. Abonnement
Abonnementen worden afgesloten voor bepaalde duur m.n. maandelijks of jaarlijks. Na afsluiten van een abonnement kan gedurende de overeengekomen periode onbeperkt deelgenomen worden aan de aangeboden groepslessen.

Een abonnement is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan andere personen.

De prijzen voor abonnementen zijn steeds indicatief en kunnen te allen tijde worden aangepast door startmoving vzw.

2.2. Tienbeurtenkaart
Alle beurtenkaarten zijn beperkt in gebruik en duur. Elke kaart geeft recht op tien beurten voor een geldigheid van zes maanden.

Elke beurt geeft recht op één deelname aan de georganiseerde groepslessen. Er dient steeds een keuze gemaakt te worden aan welke activiteit wenst deelgenomen te worden. In geval van combinatie van diverse groepslessen, zal steeds een beurt worden aangerekend per les.

Een tienbeurtenkaart is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan andere personen.

De prijzen voor tienbeurtenkaarten zijn steeds indicatief en kunnen te allen tijde worden aangepast door Startmoving vzw.

2.3. Beëindiging abonnement en/of tienbeurtenkaart

Een afgesloten abonnement en/of tienbeurtenkaart verstrijkt na afloop van de voorafbepaalde duurtijd (na één maand, na zes maanden dan wel na één jaar). Vroegtijdige beëindiging dan wel niet gebruikte beurten kunnen niet terugbetaald noch gecompenseerd worden.

3. (SPORT)KAMPEN
Door startmoving vzw worden gedurende de schoolvakanties diverse (sport)kampen aangeboden voor kinderen van 2,5 tot 16 jaar.

3.1. inschrijvingen

Er kan online dan wel per e-mail ingeschreven worden op één of meerdere georganiseerde (sport)kampen. Inschrijvingen gelden steeds voor het volledige kamp (vijf dagen).
Binnen de week na inschrijving wordt een bevestiging en een uitnodiging tot betaling van het inschrijvingsgeld gezonden. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. De kampbevestiging blijft 14 dagen geldig (na ontvangst van de uitnodiging tot betaling). Gelieve binnen deze periode het volledige bedrag te betalen, zoniet vervalt de inschrijving.

3.2. Kortingen

Om een korting te genieten dienen de nodige bewijsstukken uiterlijk binnen de 10 dagen na de inschrijving overgemaakt te worden aan Startmoving vzw via e-mail startmovingvzw@gmail.com.

Niet tijdig ingediende bewijsstukken geven aanleiding tot een facturatie zonder korting. Regularisering achteraf brengt een regularisatiekost van 15,00 EUR met zich mee.

3.3. Annulatie

Inschrijvingen kunnen enkel schriftelijk geannuleerd worden mits inachtneming van een annuleringskost van 15,00 EUR. Deze annuleringskost geldt steeds per individuele deelnemer en per kamp.

Bij annulatie voor de aanvang van het kamp:
meer dan 60 dagen voor de aanvang van het kamp: inschrijvingsgeld wordt teruggestort na vermindering met de annuleringskost van 15,00 EUR;
van 60 tot 30 dagen voor de aanvang van het kamp: 70 % van inschrijvingsgeld wordt teruggestort na vermindering met de annuleringskost van 15,00 EUR;
van 30 tot 15 dagen voor de aanvang van het kamp: 50 % van inschrijvingsgeld wordt teruggestort na vermindering met de annuleringskost van 15,00 EUR;
vanaf 15 dagen voor de aanvang van het kamp: 30 % van inschrijvingsgeld wordt teruggestort na vermindering met de annuleringskost van 15,00 EUR.

Ongeacht het tijdstip wordt bij annulatie ten gevolge van ziekte of ongeval van de deelnemer enkel een annuleringskost van 15,00 EUR in mindering gebracht op voorwaarde dat een origineel gedateerd medisch attest wordt overgemaakt aan Startmoving vzw voor aanvang van de activiteit dan wel binnen de 24u indien de activiteit reeds aanvang nam.

Indien een deelnemer niet komt opdagen voor een activiteit blijft het volledige bedrag verschuldigd.

4. BETALING

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te TURNHOUT in de aangeduide munt en ditl binnen de 14 dagen na inschrijving voor de (sport)kampen, afsluiten van abonnementen of aankoop van tienbeurtenkaarten. Eventuele transactiekosten en/of wisselkoersrisico zijn ten laste van de klant. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

Aankoop van tienbeurtenkaarten of het afsluiten van abonnementen kunnen eveneens cash voldaan worden op de maatschappelijke zetel. Er wordt steeds kwijting verleend.

5. BETALINGSACHTERSTAND
Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekende brief binnen de 8 dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10 % per jaar op.

Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 50 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
Elke betaling van de klant wordt eerst toegerekend op eventuele vervallen intresten en/of schadevergoedingen en vervolgens op de oudste verschuldigde vorderingen.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Startmoving vzw kan slechts worden aangesproken voor opzet of grove fout in hoofde van Startmoving vzw en/of haar aangestelde(n) dan wel bij overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten van Startmoving vzw.

Startmoving vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonsgegevens verstrekt via inschrijving worden opgenomen in een klantenbestand. Afbeeldingen van deelnemers kunnen worden gepubliceerd op de website, sociale media en andere publicitaire doeleinden. Bij inschrijving verklaren de deelnemers zich hier mee akkoord. Indien hiermee niet akkoord gegaan kan worden, kan dit schriftelijk gemeld worden aan startmovingvzw@gmail.com.

8. SLOTBEPALINGEN
De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

9. BETWISTINGEN
Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT.

Scroll naar boven